İMKON İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ KONFEDERASYONU    Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi 2104. Sk. No:1 Çankaya / Ankara      0 312 285 88 67 - 0 312 285 53 29      im-kon@hotmail.com       
İMKON İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ KONFEDERASYONU

 İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

 Adı, Merkezi ve adresi:

 Madde1:

  • Konfederasyonun Adı; “ İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu”dur. Merkezi Ankara’ dır.Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.
  • Konfederasyon merkezi Ankara’dır

 

 

 Amacı

 Madde2–Konfederasyonun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve kanunları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerini organize etmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanlarında alt ve üst yapılarda görüş ve çözüm önerileri üretmek,bağlı bulunan federasyonlar arası koordinasyonu ve birliği sağlamak, sektörel araştırma,geliştirme ve eğitim faaliyetleri oluşturarak müteahhitlik sektörünün gelişen dünyada haklı yerini alabilmesini sağlamak ve kamu idareleri ile sektör arasında var olan sorunları istişare etmek ve çözüme kavuşturmaktır.

 

Konfederasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

            1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

            2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,işçi ve işverenlerin ihtiyaç olan eğitim ve sertifikalarını vermek ilgili kamu kuruluşları ile protokol düzenlemek,

            3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkartmak ve  üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve yayınlamak,

            4-Amacın gerçekleştirilmesi için,  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

            5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler,  kurmak ve işletmek,

            6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

            7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için,  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8-Konfederasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

            9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

            10-Konfederasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek,federasyon,konfederasyon veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

            11-Uluslar arası faaliyetlerde bulunmak,yurt dışında ki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

            12-Mesleki hizmet anlamında resmi yada yarı resmi sivil toplum örgütleri ve kamu idareleri ile sektöre hizmet noktasında işbirliği yapılır ve maddi destek alınıp veya verilebilir

            13-Konfederasyon izine tabi Türk,Türkiye,Milli ve Cumhuriyet gibi kelimeleri gerektiğinde yasal prosedürleri tamamlayarak kullanabilir,

Konfederasyonun Faaliyet Alanı

Konfederasyon, inşaat sektörü ile ilgili doğrudan veya dolaylı her türlü alanda faaliyet gösterir.

 

 

 Üye Olma

  Madde 3– Üyelerle ilgili esaslar şunlardır:

Konfederasyona,Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve gerekli tüm kuruluş işlemlerini tamamlamış, kuruluş amacı aynı olan federasyonlar, üye olabilir.Konfederasyon yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak  üyelik başvurusu,konfederasyon yönetim kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ilgili federasyona bildirilir.Konfederasyona önemli katkıları bulunan federasyonlar Genel kurul kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir.Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.İsterlerse aidat verebilirler.

            Konfederasyona üye olan federasyonlar tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye federasyonların mülkleri üzerinde konfederasyon hiçbir talepte bulunamaz.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye federasyon yazılı olarak bildirmek kaydıyla, konfederasyondan çıkma hakkına sahiptir.

            Üye federasyonun istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye federasyonun konfederasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Konfederasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

            1-Konfederasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            3-Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

            4-Konfederasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

            Konfederasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve konfederasyon malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.Genel kurulun verdiği karar kesindir.

 

Konfederasyonun Organları:

Madde 6-Konfederasyonun Organları:

            a-Genel Kurul,  b-Yönetim Kurulu         c-Denetleme Kurulu     d-Yüksek İstişare Kurulu

 

Konfederasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı:

Kuruluş şekli

Madde 7-Genel kurul , konfederasyonun en yetkili karar organı olup; konfederasyon yönetim ve denetleme kurulu asıl üyeleri ile konfederasyona üye federasyonların genel kurulu tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

Toplanma Zamanı

Madde 8-Genel kurul 3 yılda bir Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetimin gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte ikisinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Delegelerin beşte ikisinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak konfederasyon üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

            Federasyonlar delege isim listelerini konfederasyon genel kurul tarihinden en az bir ay önce konfederasyona bildirmek zorundadır.

            Her federasyon Konfederasyonda 100 delege ile temsil edilir.Konfederasyon delegeleri katılımcı federasyonların genel kurullarında  belirlenir.Federasyonların yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar konfederasyon yönetim ve denetim kuruluna seçildiklerinde, federasyonlarındaki görevlerine konfederasyon hizmetini engellememek kaydıyla devam edebilirler. Aksi takdirde federasyonlarındaki görevinden ayrılmak zorundadırlar.

            Genel kurulda her delegenin bir oyu vardır. Delege oyunu kendisi kullanır.

 

Çağrı Usulü

Madde 9-Yönetim kurulu, konfederasyona kayıtlı  bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler,en az on beş gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,atmış günden fazla olamaz.

Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri

Madde 10- Genel kurul toplantıları yönetim kurulunun belirlediği uygun bir yerde toplanır.

 

Toplantı yeter sayısı:

Madde 11-Genel kurul, konfederasyona katılma hakkı  bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve konfederasyonun feshi hallerinde delegelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı konfederasyon yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 12-Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve konfederasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Konfederasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Toplantıda görüşülecek  konular:

Madde 13-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.  

Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri,Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma  Usul Ve Şekilleri

 

Genel kurulun görev ve yetkileri:

Madde 14-Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

            1-Konfederasyon organlarının seçilmesi,

            2-Konfederasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            5-Konfederasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            6-Yönetim kurulunca konfederasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            7-Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon ve dernek  hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8- Konfederasyonun yurt içi ve yurt dışında aynı faaliyet alanlarındaki başkaca sivil toplum örgütlerine katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,  

            9-Konfederasyonun fesih edilmesi,

            10-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

            11-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  konfederasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Konfederasyonun en yetkili organı olarak konfederasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

Madde 15- Genel kurul kararları toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve konfederasyonun feshi kararları ancak toplantıya katılan delegelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

 

Yönetim Ve Denetleme Kurullarının  Görev Ve Yetkileri,Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı

Yönetim Kurulu

Madde 16- Yönetim kurulu,21 asıl  ve 21 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,başkan vekili, başkan yardımcısı,genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

                        1- Konfederasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

                        2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

                        3- Konfederasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

                        4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, konfederasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, konfederasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

                        5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

                        6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

                        7-Her faaliyet yılı sonunda konfederasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

                        8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

                        9- Konfederasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

                        10- Konfederasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Konfederasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için geçici veya sürekli çalışma kolları kurmak veya bu kolların çalışmasını sona erdirmek.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde:17– Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Denetleme Kurulu

 Madde 18 – Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

       Denetleme Kurulunun görevleri :

En geç yılda bir ve belirsiz zamanlarda konfederasyonun bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, konfederasyonun mali durumunu incelemek ve denetlemek.

Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.

Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

 Madde 19—Yüksek istişare kurulu 20 kişiden oluşur ve yönetim kurulu tarafından seçilir.

     Yüksek İstişare Kurulunun Görevleri:

Sektörün sıkıntılarının tesbiti ve problemlerin çözülmesi noktasında çalışmak,yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde çözüm önerileri ve görüş bildirmektir.

Konfederasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 20- Konfederasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Konfederasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Konfederasyon  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

Madde 21-Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

Konfederasyon Gelirleri

Madde 22- Konfederasyon gelir kaynakları

1.Üye aidatı ve giriş aidatı

2.Konfederasyonca yapılan yayınlar ,tertiplenen yemek ,eğitim, eğlence, temsil,konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3. Konfederasyonun mal varlığından elde edilen gelirler

4.Bağışlar ve yardımlar

5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Konfederasyon mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi,kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

Defter Ve Kayıtlar

Madde 23-Konfederasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Konfederasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Konfederasyon üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Konfederasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Konfederasyon ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Konfederasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

 

Konfederasyon Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 24-Gelir ve gider belgeleri;

Konfederasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Konfederasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak konfederasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Konfederasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından konfederasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Madde 25- Konfederasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile konfederasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 26Konfederasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi “ konfederasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, konfederasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti konfederasyon alt birlikleri birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde konfederasyon alt birlikleri birimine bildirilir.

Konfederasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 27-Defterler hariç olmak üzere, Konfederasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 28- Konfederasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Konfederasyon Beyannamesi” Konfederasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü         

Madde 29-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren   “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

            Genel kurul sonuç bildirimine;

 

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 30- Konfederasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 31- Konfederasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Madde 32- Konfederasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 33- Konfederasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler  “Konfederasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Konfederasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Konfederasyonun Harcamaları

Madde 34- Konfederasyonun bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır.Ancak ivedi durumlarda başkan,yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir.Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Konfederasyonun paraları milli bankalarda Konfederasyon adına açılacak hesaplarda saklanır.Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.

            Konfederasyon adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler,tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde konfederasyon saymanına teslim ederler veya konfederasyonun banka hesabına yatırırlar.Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde konfederasyon saymanına teslim ederler veya konfederasyonun banka hesabına yatırırlar.

            Konfederasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı,ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

Konfederasyonun İç Denetim Şekilleri

Madde 35-Konfederasyonda iç denetim esastır.Genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu;konfederasyonun,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,konfederasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların konfederasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 36-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için konfederasyona katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Konfederasyonun Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 37-Konfederasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun konfederasyonun fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre konfederasyona katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Konfederasyonun feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte konfederasyonun mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

 

 

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, konfederasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde konfederasyon adında “Tasfiye Halinde Tüm İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Konfederasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak konfederasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce konfederasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında konfederasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında konfederasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Konfederasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse konfederasyona kayıtlı bulunan üye federasyonlara eşit olarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

konfederasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Konfederasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 38-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

                                              

Geçici Yönetim Kurulu:

İlk genel kurul yapılana kadar, konfederasyonu temsil etmeye ve işleri yürütmeye yetkili geçici yönetim kurulu adı, soyadı ve görev dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

 

 

Başkan                                     :TAHİR TELLİOĞLU

 

Başkan Vekili                           : ALİ AYDIN

 

Başkan Yardımcısı                   :NECİP NASIR-MUSTAFA ŞAHİN - SAMET CANBAKKAL - BARIŞ AYDIN - CAFER ACAR - ÖZEN KUZU

 

Sekreter                                  : ALAATTİN ÇAKIR

           

Üye                                         :İBRAHİM KAMİL APA

 

Üye                                          :MUSTAFA ÖNAL

 

Üye                                         :MECİT AYDIN

 

Üye                                         :OSMAN AVCIL

 

 

                                                                                                            Selam ve Saygılar

                                                                                                             Tahir TELLİOĞLU

İMKON

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON); konfederasyona bağlı 5 federasyon ve 51 dernek ve 120.000 üye ile müteahhitlerimizin yurtiçi ve uluslararası sektörel, ekonomik, yerel yönetimler ve hükümet ile olan sorun ve taleplerine çözüm üretmek, sektörel birliği sağlamak, müteahhitlik mesleğinde genel dayanışmayı tesis etmek, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, sektörel dürüstlüğü, güveni ve kaliteyi hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını yerleştirmek, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi ve istihdamın arttırılması ve sürdürülmesi ve tüzüğümüzde belirtilen amaç ve hizmetleri yerine getirmek amacıyla Türkiye’de kurulmuş en büyük ve en geniş yapılanmaya sahip mesleki ve sektörel üst kuruluş ve temsilcidir.Konfederasyonun kısa adı; İMKON’dur ve genel merkezi Ankara’dadır.

Detay

5 +

Federasyon

51 +

Alt Birlik

250 +

Çalışan

120000 +

Üye